Copy
View this email in your browser

Hej alla Ljusterögolfare


Vårdagjämningen har varit, sommartiden har börjat och nu är det påsk. Det betyder att golfsäsongen börjar närma sig med stormsteg. Men innan vi kan börja spela för fullt är det dags för vårmöte och vårstädning av banan.

Kallelse till vårmöte 24 april kl 12:00

Vårmötet kommer, på grund av den fortsatta situationen med risk för smitta av coronaviruset, likt höstmötet att äga rum digitalt via Teams.

ÄRENDEN VID VÅRMÖTET
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens årsrapport innehållande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning eller om så erfordras enligt lag, årsredovisning/årsbokslut, för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.
Under punkten övrigt kommer vi bland annat att ta upp frågan om Val till valberedning vilken vi ajournerade vid höstmötet. Eftersom mötet sker digitalt även denna gång vore det mycket bra om vi alla kunde fundera om det finns några vi vill föreslå till nya valberedare. Ropa till under mötet i så fall med ditt förslag eller hör av dig till någon av valberedarna. Kanske vill du själv ställa upp för denna för klubben så viktiga funktion? Valberedarnas kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga den 17 april på hemsidan, www.ljusterogolf.se, samt anslagstavlan i klubbhuset.

Anmälan till vårmötet sker via mingolf.golf.se senast den 22 april. Länkar för deltagande samt instruktioner kommer att skickas ut till dem som anmält sig den 23 april.

Städning av banan

Med hänsyn tagen till Corona-situationen vill vi ändå genomföra städdagar på banan vid två tillfällen. Våra banarbetare har gjort ett jättejobb under vintern och bland annat fällt en stor mängd träd. Förutom att kratta och rensa behöver kvistar och grenar dras samman i högar för bortforsling.
 
För medlemmar som känner för det inbjuder vi till städning vid två tillfällen. Fredagen den 9 april och lördagen den 10 april. Vid båda tillfällena träffas vi, på behörigt avstånd, på parkeringen utanför klubbhuset, klockan 10.00 med krattorna i högsta hugg. Våra banarbetare kommer att fördela sysslorna där störst behov finns.
 
Efter avslutad städning, klockan 12.30 kommer vår nya vd, Janne och kock-Oskar att stå vid grillarna och bjuda på korv och kaffe till de som önskar. Enligt reglerna måste vi kunna hålla ett avstånd på minst en meter från varandra och det är serveringens men även i högsta grad vårt eget ansvar att förhålla oss till dom reglerna. 
 
Du som vill delta anmäler dig på mingol.golf.se senast två dagar innan. Ange vilken dag eller ev båda dagarna samt om du vill ha korv och kaffe. Givetvis planerar vi för en Coronasäker servering och munskydd kommer delas ut redan när vi träffas.
 
Med all respekt förstår vi att det finns medlemmar som inte önskar delta och för dem finns självklart möjlighet att individuellt åka ut på banan för en städinsats. För det mesta finns banarbetare på plats som har koll på prioriteringen.
 
Alla vi som ser fram emot en ny säsong önskar oss naturligtvis en välskött och inbjudande bana – och den kan vi alla bidra till.

Välkomna såväl till vårmötet som till vårstädningen önskar
Klubbstyrelsen

 
Website
Email
Facebook
Copyright © 2021 Ljusterö Golfklubb, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp