Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio 9 ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 7 november 2020 valdes följande styrelse bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter:

Styrelse

Ordinarie

Annika Rydberg, Ordförande Tel:070-495 31 32, E-post: annika.rydberg@outlook.com

Birgitta Andersson, Kassör Tel: 076-340 68 67, E-post banban@telia.com

Judit Nörgren Müller, Sekreterare Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se
Axel Romander, Juniorer, Tel: 072-328 40 07, E-post: axelgosta00@gmail.com
Christer Sjöberg, v. Ordf, Hcp, regler och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com

Suppleanter

1. Sibylle Wenne, Damer Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se

2. Ewa Sandström, Tel: 070 2130375, E-post: sandstrom.ewa@gmail.com

3. Ingrid Jägre, Tel: 070-770 10 73, E-post: ingrid.jagre@gmail.com

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingskommittén som anordnar en rad tävlingar på klubben men även tävlingar i samarbete med golfförbundet
  • Damkommittén som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorkommittén som ser till att tillväxten i klubben tryggas
  • Utbildningskommittén vars uppgift är att se till att klubbens kunskapsnivå upprätthålls
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata säkerställa att banans kvalité bibehålls.
  • Klubbkommittén som bland annat är engagerad i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen.

Övriga funktioner

Revisorer

Anders Mautner, Tel. 070-719 93 90, E-post: anders.mautner@anini.se

Gunnar Bodeklev, Tel. 070-770 82 32, E-post: g.bodeklev@gmail.com

Revisorssuppleant

Gunnel Jugård, Tel: 070-371 58 10, E-post: gunnel@jugard.se

Valberedningen

Gunilla Köhl, Tel: 072-533 22 44, E-post: gunilla.kohl@gmail.com

Nils-Henrik Wahlgren, Tel 070-575 09 75, E-post: nh.wahlgren@gmail.co