HÖSTMÖTE 27/10 kl 12:00

Höstmötet äger rum lördagen den 27 oktober 2018, kl 12:00. 

Du får gärna indikera om du kommer att delta vid mötet via Kommentarsfältet i kalendern.

Dagordning

 1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.Val av klubbens ordförande för 1 år

7.Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för 2 år

8.Val av suppleanter för styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

9.Val av 2 revisorer jämte suppleant för en tid av  1 år.

10.Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

11.Avgifter för nästkommande år

12.Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

13.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

     Information om försäljning av Ljusterö Golf AB

14.Övriga frågor.

Kommentarer inaktiverade.

Ljusterö Golfklubb