Lokala regler

Observera att de Lokala reglerna är under omarbetning med hänsyn till de nya golfreglerna. 

Lokala regler Ljusterö GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27-1)

a. Intern out of bounds mellan hål 10 och 11 gäller endast vid spel av hål 11. Vid spel av hål 10 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål.

Vattenhinder (Regel 26)

b. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Dräneringar täckta av synligt grus på spelfältet.
e. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
f. Jordfasta berg och stenar i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
g. Myrstackar.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.

b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

c. Markeringar som visar avståndet till mitten av green.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt
rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon
annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya
läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avsåndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare
mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Ljusterö Golfklubb