Kallelse till höstmöte 2020

Kallelse till Ljusterö Golfklubbs Höstmöte 7 november 2020, 12:00 på Ljusterö Bygdegård

Det är nu dags för årets Höstmöte som äger rum 7 november kl 12:00. Notera att det inte kommer att äga rum i Klubbhuset som är stängt utan på Ljusterö Bygdegård, Mellansjövägen 82.

För att delta i mötet krävs att du anmäler dig via mingolf.golf.se – där man anmäler sig till tävlingar. Deltagarantalet vid fysisk närvaro är begränsat till 50 inklusive styrelsen och övriga som ingår i mötets arrangerande. Vid fysisk närvaro på Bygdegården är det begränsat till en medlem per familj. Närvarande medlemmar kan även genom fullmakt agera som ombud till en annan medlem. Vi planerar för möjlighet att delta digitalt.

Endast medlemmar som anmält sitt deltagande via mingolf.golf.se senast den 5 november kommer att beredas möjlighet att delta vid mötet. I samband med anmälan anger du om du önskar delta fysiskt eller digitalt.

Vid mötet kommer förutom de stadgeenliga punkterna för ett höstmöte följande punkter från det inställda vårmötet att läggas till:

  1. Styrelsens årsrapport (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  3. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
  4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Vi kommer även att under punkten ”Styrelsens förslag …..” lägga till en punkt om förslag till ändring av stadgarna.

Möteshandlingar, såsom agenda, årsrapport 2019 med därtill hörande handlingar, valberedningens förslag, föreslagna stadgeändringar mm, kommer att sändas ut cirka en vecka innan mötet och kommer denna gång, förutom utskicket via e-post, enbart att anslås på hemsidan.

Inför mötet kommer vi även att skicka ut länk med instruktioner till dem som anmält digitalt deltagande och till dem som anmält fysiskt deltagande kommer vi att sända ut förhållningsregler på grund av coronapandemin.

Enkäten Players 1st

Enkäten gick ut till alla medlemmar i slutet av augusti. Vi tackar alla som svarat och stort tack för både engagerade och intressanta kommentarer. Både vi inom styrelsen samt banägaren har påbörjat analysen av era svar som utgör en bra bas för framtida planering.

Välkomna!
Klubbstyrelsen

17 oktober 2020

Kommentarer inaktiverade.