Vårmöte Ljusterö Golfklubb 24 april 12:00

När:
24 april, 2021 kl. 12:00 – 14:00
2021-04-24T12:00:00+02:00
2021-04-24T14:00:00+02:00
Var:
Digitalt via Teams

Vårmötet kommer likt hösmötet 2020 att genomföras digitalt.

Agendan på mötet är:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens årsrapport innehållande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning eller om så erfordras enligt lag, årsredovisning/årsbokslut, för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

Under punkten övrigt kommer vi bland annat att ta upp frågan om Val till valberedning vilken vi ajournerade vid höstmötet. Eftersom mötet sker digitalt även denna gång vore det mycket bra om vi alla kunde fundera om det finns några vi vill föreslå till nya valberedare. Ropa till under mötet i så fall med ditt förslag eller hör av dig till någon av valberedarna. Kanske vill du själv ställa upp för denna för klubben så viktiga funktion? Valberedarnas kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga den 17 april på hemsidan, www.ljusterogolf.se, samt anslagstavlan i klubbhuset.

Anmälan till vårmötet sker via mingolf.golf.se senast den 22 april. Länkar för deltagande samt instruktioner kommer att skickas ut till dem som anmält sig den 23 april.

Välkomna till vårmötet önskar

Klubbstyrelsen

 

Kommentarer är stängda.